Om os / kontakt

Vedtægter for foreningen

Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove

§1
Foreningens navn er "Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove" og er hjemmehørende i Varde Kommune.

§2
Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at vedligeholde, restaurere, pleje og formidle naturmiljøet og kulturmiljøet i de danske skove, fortrinsvis i Sydvestjylland.
For at sikre et faglig højt kvalitet kan aktiviteterne planlægges i samarbejde med de lokale museer, naturvejledere, forstkyndige personer mm.
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed m.h.t. kontingent og stemmeafgivelser, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter.

§3
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i februar måned.
Foreningens formand indkalder direkte medlemmerne til den ordinære generalforsamling med 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

På generalforsamlingen træffes beslutninger, herunder om vedtægtsændringer, ved simpel stemmeflerhed. Beslutningen om foreningens ophævelse skal dog ske på to hinanden følgende generalforsamlinger, der begge skal være indkaldt med 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot et medlem fremsætter begæring herom. Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter.

§4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelses eller generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring indgivet til bestyrelsen og underskrevet af mindst 1/3 af medlemmerne.
I begæringen skal anføres, hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

§5
Bestyrelsen skal overfor generalforsamlingen aflægge beretning og fremlægge regnskab, samt budget for det det kommende år. Regnskabet følger kalenderåret, der afsluttes pr. 31/12, og skal revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer

§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige årstal er 3 medlemmer af bestyrelsen på valg, og i ulige årstal er 2 medlemmer på valg. Der vælges hvert år én suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindste 3 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende. Til at udføre arbejdet kan bestyrelsen nedsætte en række arbejdsgrupper til løsning af praktiske opgaver, til at rejse penge og til at arrangere udflugter, foredrag og undervisning af foreningens medlemmer. Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst 1 medlem i hver arbejdsgruppe.

§8
Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtigelser, der ikke kan dækkes af foreningens formue og har ikke krav på andel i formuen, når deres medlemskab ophører.

§9
I tilfælde af foreningens ophævelse, træffe bestyrelsen beslutninger om foreningens aktiver iht. foreningens formål.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling lørdag den 22. januar 2011

Holger G. Nielsen                     Ilse D. Jensen                                  Simone Christiansen
          Formand                     Bestyrelsesmedlem                              Sekretær/kasserer

 

                               Søren Nielsen                      Jette Kristiansen
                               Næstformand                     Bestyrelsesmedlem

 

Baldersbæk AddThis