Naturen

Størstedelen af Baldersbæk Plantager er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Botanikken

Af Holger Grumme, Mogens Kjær & Inge-Lise Møller Jensen

Vandløbet Baldersbæk, der har sit kildeudspring ca. 1.300 m øst for udløbet i Holme Å. Baldersbæk løber på sin vej til Holme Å gennem de 4 kunstigt anlagte karpedamme, der er dannet som tørveskær. Vandet fra kilden stemmes op i søerne. Dette giver nogle meget næringsfattige rene søer.bunden af Baldersbæk.jpg

I søerne findes der flere sjældne plantearter. F.eks. findes den sjældne hår-tusindblad, den kødædende plante Slank-Blærerod og den meget sjældne spæd pindsvineknop. Desuden findes der udbredt langs dammens nordside bevoksninger af alm. kildemos, områder med den nationalt sjældne mose-pors og hængesæk med tørvemosser. Herudover findes bugtet glanstråd, Akstusindblad og hestehale.

I forbindelse med restaureringen 2010-2014 kunne man konstatere at bevoksningen omkring dammene siden fredningen i 1977 var blevet tættere primært med gråpil, røn og birk. Desuden var søernes vandspejl groet til. Nogle med næbstar, svømmende vandaks, dynd-padderok og Top-star og andre med åkander og dunhammer.

Engene langs Holme Å og Baldersbækken fremstod før restaureringen meget tilgroede med pil og birk, men med fine kærpartier ind imellem med hængesæk med flere sphagnumarter og arter som bukkeblad, topstar, klokkelyng, kragefod, kær-trehage, næbstar og dyndpadderok. Andre områder domineres af blåtop overvokset af krat bl.a. pil og birk.

Maj-gøgeurt.jpg

Man kan i maj-juni se den plettede maj-gøgeurt, der høre til orkidefamilien. Desuden findes engblommer og padderokker her. Enkelte steder kan man være heldig at se den kødædende plante soldug.

På sydsiden af Holme Å-dalen findes egekrattet. Det er resterne af den oprindelige egeskov, der tidligere dækkede store dele af området. Egekrattet byder på en speciel flora. Den er domineret af vintereg og bævreasp, tørsttræ og dunet gedeblad. I foråret er skovbundende dækket af anemoner og liljekonvaller – senere ørnebregneskov.

Ved broen over åen findes et specielt næringsfattigt engdrag med mostuer og Tranebær – meget vådt og højmoseagtigt.

Baldersbæk AddThis