Naturen

Størstedelen af Baldersbæk Plantager er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Dyreliv

Af Holger Grumme & Inge-Lise Møller Jensen

Søerne har et rigt dyreliv bl.a. findes der spejlkarper, skælkarper samt kildeørreder. Desuden findes der en del elritser som oprindeligt blev lukket ud i forbindelse med ørreopdrættet som levende agn.  De guldfisk, der blev lukket ud ved søernes anlæggelse var et let bytte for fiskehejrerne, der endnu besøger de gode spisekamre.

Tidligere var isfugle og vandstær været ynglefugle i området, i forbindelse med restaureringen 2010-2014 er der gjort tiltag for atter at få dem til at tage ophold i området.

Herudover findes der en del råvildt, krondyr, hare, ræv og grævlinger i området ligesom odderen og bævre kan observeres langs åen. frø.jpgBiologer fra Vejen Kommune har desuden vurderet, at der sandsynligvis er vandflagermus, sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø.

Baldersbæk AddThis